Banner

Bò điên

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau.

-Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?

-Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.

Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420
%d bloggers like this: